رساله معماری متل ( مجتمع اقامتی بین راهی )

پروژه طرح ۵ مجتمع مسکونی ( پلانها و رندرها )

مطالعات و تحلیل سبک معماری روکوکو

ریزفضاها و ابعاد و اندازه های طراحی فرهنگسرا

دانلود پروژه فرهنگسرا ( پلان نما برش پرسپکتیو )

دانلود پروژه معماری کتابخانه

رساله و مطالعات طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی

رساله و مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر

پلان موزه خارجی