خانه / مقالات / مطالعات معماری / استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

 

۱-۱ تعریف

دوره پیش دبستانی به دوره دو سالهای اطلاق میشود که کودکان ۴ و ۵ سال تمام را تحت پوشش برنامه هـای تربیتی قرار میدهد این دوره اختیاری است و به تفکیک شامل برنامههای تربیتی ویژه کودکـان گروههـای سـنی ۴ ساله (نوباوه ) و ۵ ساله ( آمادگی ) میباشد.

۲-۱- انواع مراکز پیش دبستانی

الف ) – مراکز دولتی با مشارکت مردم که شامل مراکز مستقل و ضمیمه میباشد.

 • مراکز مستقل شامل آن دسته از مراکزی هستند که در آنها صـرفاً کودکـان گـروه سـنی ۴ و ۵ سـاله ثبـت نـام میشوند.

 • مراکز غیر مستقل مراکزی هستند که علاوه بر کودکان ۴ و ۵ ساله از کودکان زیر این گروه سنی نیز ثبت نـام بعمل میآید علاوه بر آن مدارس ابتدایی که دارای کلاسهای آمادگی ضمیمه میباشـند نیـز از مراکـز غیـر مسـتقل پیش از دبستان محسوب میشوند.

ب ) – مراکز غیر دولتی و غیر انتفاعی که شامل مراکز مستقل و ضمیمه میباشند.

۳-۱- مراکز مستقل و غیر مستقل دولتی با مشارکت مردم و غیر دولتی در آموزش و پـرورش کـه مـیتواننـد خدمات پیش از دبستان به کودکان ۴ و ۵ ساله ارائه نمایند عبارتند از :

الف ) – مراکز پیش دبستانی مستقل با مشارکت مردم :

به آن دسته از واحدهای آموزشی اطلاق مـیگـردد کـه در سـاختمان آموزشـی دولتـی ویـژه آمـوزش و پـرورش  کودکان ۴ و ۵ سال دایره واداره میشوند.

ب) مراکز پیش دبستانی مستقل غیر دولتی :

به آن دسته از واحدهای آموزشی اطلاق می گردد که در ساختمان آموزشـی غیـر دولتـی توسـط افـراد حقیقـی و حقوقی ویژه آموزش و پرورش کودکان ۴ و ۵ سال دایر و اداره میشوند.

ج ) – مهد کودک و کودکستان فرهنگیان :

این مراکز مجاز میباشند با اخذ هزینه ظرفیتهای خالی خود را به ثبت نام از فرزندان افراد غیر فرهنگی اختصاص دهند.

د ) – آمادگیهای ضمیمه دبستانهای دولتی:

کلاسهای آمادگیای هستند که در فضای واحدهای آموزشی دولتی ( ابتدایی ) و یـا زیـر نظـر واحـد آموزشـی در مساجد، مکانهای استیجاری ،  مراکز کانونها و …. دایر میشود، انجام امور مربوط به تشکیل ، راه انـدازی و نظـارت بر فعالیتهای آنها بر عهده مدیران همان واحد آموزشی میباشد.

تبصره :

تشکیل کلاسهای آمادگی در اوقات تعطیلی مدارس ( در هفتـه یـک روز ) روسـتایی کـه بصـورت تمـام وقـت اداره میشود نیز مجاز میباشد

– آمادگیهای ضمیمه دبستانهای غیر دولتی

 : کلاسهای آمادگی ای هستند که در فضای واحد آموزشی غیر دولتی ( ابتدایی ) دایر میشوند و انجام امـور مربـوط به تشکیل راه اندازی بر فعالیتهای آن بر عهده مدیران همان واحد آموزشی است.

۴-۱ اهداف دوره ی پیش دبستانی ۲

—- شناخت حواس و پرورش مهارت استفاده از آن پرورش حواس و مهارت استفاده از آن

—- پرورش مهارتهای زبان

—- توسعه توانائیهای جسمی و حرکتی

—- توجه به محافظت اندامها ( بهداشتی ، ایمنی، تغذیه ای )

—- شناخت محیط زیست و توجه به زیبائیها و حفظ آن

—- درک مفاهیم اساسی علوم – ریاضی

—- توسعه توانائیهای ذهنی و پرورش مهارتهای زندگی مثال توانایی/ مشاهده، قدرت تمرکـز، طبقـه بنـدی ، استدلال، حل مسأله، خلاقیت، پرسشگری و …………

—-  شناخت مقررات و قوانین اجتماعی، توسعه روابط اجتماعی

—- شناخت فرهنگ و نشانه های میهنی – دینی

—- پرورش ذوق هنری و درک زیبای ها

—- پرورش مهارتهای زندگی ( توانایی تصمیمگیری، توانایی خودآگاهی ، توانایی ایجاد روابط بین فـردی، اعتماد به نفس و…. )

در راهنمای برنامه درسی دورهی پیش دبستان ۱۱ هدف کلی مورد توجه قرار گرفته است . جهت دست یابی به هر یک از اهداف حدود انتظارات مربوط به آن تعیین شده است .

منظور از حدود انتظارات محدوده محتوای متناسب با اهداف است که انتظار میرود در تولید فعالیتهای یاددهی – یادگیری از آن استفاده شود.

شرکت در بحث و گفت و گوهای کلاسی وبیان اندیشه در رابطه با موضوع مطرح شده.

 • – بیان تجربیات و توصیف و توضیح دیدهها و شنیدهها در جمع بدون اضطراب و شتابزدگی.

 • – ارائه نظر و پیشنهاد.

 • – کسترش گنجینه ی لغات واژگان پایه ( واژگانه پایهی شنیداری، واژگان پایه فعال و … )

 • بیان صحیح کلمات جدید

 • به کارگیری جملات و عبارات کوتاه

 • کامل کردن عبارات کوتاه

 • بیان کلمات معنی دار و هم قافیه

خواندن

 • ارتباط بین بخش های مختلف تصاویر

 • ارتباط نماد تصویری با نماد نوشتاری

نوشتن

 • دوره کشی نوشتاری

 • وصل کردن خط چینها و نقطه ها

 • ترسیم خطوط مختلف در دفتر و سطوح بی خط ( افقی، عمودی، گردی، سه گوش، چهار گوش و ……. ) جدول شماره ۱-۱-خلاصه نیازهای فضایی مراکز (مستقل) پیش دبستانی

 

 

جدول استانداردها و ریزفضاهای مورد نیاز پیش دبستانی

باکس دانلود

درباره ی ava-architect.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.