خانه / برترینها / رساله و مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر

رساله و مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر

  رساله و مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر

امروز با رساله و مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر در خدمتتونیم 

 رساله طراحی موزه هنرهای معاصر در فرمت ورد و در ۱۱۲ صفحه میباشد 

 

 

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                               

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • (۱-۱) تعریف و تاریخچه پیدایش موزه

(۱-۱-۱) تعریف موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۱-۱) تاریخچه موزه در جهان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۱-۱) نهادینه شدن موزه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • (۲-۱) تاریخچه موزه در ایران

(۱-۲-۱) نهادینه شدن موزه در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۲-۱) موزه های بقاع متبرکه : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۲-۱) تاسیس موزه ایران باستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۴-۲-۱) دیگر موزه های باستانشناسی و هنر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۵-۲-۱) موزه های تاریخ طبیعی و تاریخ علوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نتیجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل دوم:

  • (۱-۲) طبقه بندی موزه ها

(۱-۱-۲) موزه تاریخی و باستان شناسی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۱-۲) موزه فضای باز: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۱-۲) موزه های مردم شناسی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (4-1-2) کاخ موزه ها: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۵-۱-۲) موزه های هنری : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۶-۱-۲) موزه علوم و تاریخ طبیعی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۷-۱-۲) موزه های محلی یا منطقه ای: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۸-۱-۲) موزه های سیار : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۹-۱-۲) پارک موزه ها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱۰-۱-۲) موزه های نظامی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱۱-۱-۲) موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نتیجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل سوم:

(۱-۳)شناخت کارکرد و معماری فضای موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱-۱-۳) عملکرد موزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۱-۳) ساختار علمی و مجموعه موزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۱-۳) نقش و عملکرد اجتماعی موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱- برنامه ریزی مجموعه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲- گردآوری و غنی سازی مجموعه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۴-۱-۳)گردش سیاست فرهنگی موزه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۵-۱-۳)آموزش در موزه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۶-۱-۳)معماری موزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۷-۱-۳)فضای فیزیکی موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۸-۱-۳)محل و ساختمان موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۳-۳)نور درموزه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱-۲-۳)معماری موزه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۳-۳)زیبایی شناسی موزه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱-۳-۳)ویژگیهای ساختمانی موزه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۳) محل و ساختمان موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۴-۳-۳)نور طبیعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۴-۳)ایمنی وحفاظت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۵-۳)فضاهای مورد نیاز برای موزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱-۵-۳)قسمت های مختلف موزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۵-۳)فعالیت های واحد انفورماتیک موزه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۵-۳)برنامه عملکردی و فیزیکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نتیجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل چهارم:

(۱-۱-۴)جدول استانداردهای کلی طرح وبرنامه فیزیکی پروژه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل پنجم:

(۱-۱-۵) موزه هنرهای معاصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۱-۵)هویت موزه هنرهای معاصر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۱-۵)سازمان موزه  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۴-۱-۵)هدف از تشکیل  موزه هنرهای معاصر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۵)معرفی مصادیق معماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۱-۲-۵)موزه هنرهای معاصر تهران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۲-۲-۵)فرانک گری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۳-۲-۵)موزه هنرمعاصر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (4-2-5) موزه های هنری کیمبل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۵-۲-۵)Burnham Plan Centennial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(۶-۲-۵)مجموعه فرهنگی هنری لیوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نتیجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………………………………………………….منابع  

 

حجم فایل ۸ مگابایت – فرمت ورد

پروژه پایان نامه موزه هنرهای معاصر را نیز از اینجا میتوانید ببینید 

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

پروژه طراحی معماری استادیوم ( پلان – رندر- پوستر – فایل 3d )

 این مطلب پروژه طراحی معماری استادیوم که دارای پلان های اتوکدی کامل ، فایل 3d  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 5