خانه / کتاب ها / دانلود رایگان کتاب طراحی معماری بیمارستان ( 13 بخش کامل )

دانلود رایگان کتاب طراحی معماری بیمارستان ( 13 بخش کامل )

دانلود رایگان کتاب طراحی معماری بیمارستان  در  13 جلد کامل  . مجموعه کتب « اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻤﻦ » که شامل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و مطالعات طراحی بیمارستان هاست . با ما همراه باشید

 

دانلود کتاب طراحی بیمارستان ایمن

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ،رواﻧﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري از ﺳﻮي دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺮو اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ . ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و …در ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻟﺰوم اﻧﻄﺒﺎق و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﻨﺴﺠﻢ و روزآﻣﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻦﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ،ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎي آﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺖ.

کتاب طراحی معماری بیمارستان
کتاب طراحی معماری بیمارستان

استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن جلد 13

اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل 1386 ،در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ و ﺗﺨﺼﺼﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي اﯾﻤﻦ در دﺳﺘﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و » در اداﻣﻪياﯾﻦ روﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ، ﮐﺎري ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ رواﺳﺖ .اﺳﺖ« ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﮕﯿﺰهاي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در آﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮآن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ. از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮدرا درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺧﺪاي را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ازﮐﻠﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ،از زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ . ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، راه ﯾﺎراي ﻣﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
دﮐﺘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽزاده ﻫﺎﺷﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

همچنین ببینید :

کتاب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻤﻦ

کتاب طراحی معماری بیمارستان که در این مطلب برای شما عزیزان آماده شده مجموعه کتب « اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻤﻦ » با همکاری دفتر توسعه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  و در آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ به گونه ای ارائه گردد تا ضمن رعایت استانداردهای معتبر جهانی ، به مسائل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص گردد   و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ و اﺑﺰاري واﺣﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آنﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران،ﻃﺮاﺣﺎن و ارﮔﺎنﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺣﻮزه ي ﺳﻼﻣﺖ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪي دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ازﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ بیمارستانی ﺑﺎﺷﯿﻢ

 

برای دانلود هر بخش روی آن کلیک نمایید :

  پسورد فایل ها :  ava-architect.ir

  منبع : آوای معماری ( لطفا رعایت کنید )

لطفا اگر از این مطلب راضی بودید ، امتیاز دهید

[تعداد: 38   میانگین: 4.1/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

اصول طراحی ،استانداردها و ریزفضاهای مجتمع تجاری و مراکز خرید

این مطلب ارائه اصول طراحی ،استانداردها و ریزفضاهای مجتمع تجاری و مراکز خرید میباشد که حاوی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 4 =