خانه / پایان نامه و رساله / کاملترین مطالعات طراحی مرکز انتقال خون با فرمت word

کاملترین مطالعات طراحی مرکز انتقال خون با فرمت word

این مطلب  مطالعات طراحی مرکز انتقال خون با فرمت word جهت ارائه طرح نهایی و پایان نامه معماری است . این رساله تمامی مدارک و موارد موجود جهت ارائه را دارد . با ما همراه باشید

روش تحقیق :

روش اعمال شده در فرايند طراحي اين رساله با نگرشي نمادين به اهداي خون ،  با مطالعات پايه ،يعني از شناخت خون و انتقال ان و ارتباط مستقيم خون وزندگي شروع ميشود اين فصل با بررسي باورهاي سنتي با شناخت فضاهاي عملكردي و روشهاي عملکردي  موجود (افزايش جذب نيروي گسترده وپراکندۀ اهداکننده به همراه اهداف درماني) ادامه ميابد .
در  فصل دوم يعني مطالعات اهدا ، عملكرد بانک خون و ملحقات آن را شناخته و به اهداي خون به عنوان يك كنش اجتماعي و مشاركت مردمي قوي و شكل دهند تمام روابط عملكردي فضاهاي اهدا پرداخته ميشود و سپس  آينده ، دردور نماي معقولي با توجه به افق ديد مردمي نسبت به رابطة خون و زندگي، تصوير خواهد شد.
مطالعات طراحی مرکز انتقال خون

 

در فصل سوم ، با موضع گيري ارزشي نمادين ، به شناخت و کاربرد نمادها درمعماري و يا به اصطلاح نمادگرايي مي پردازيم چرا كه  در واقع، مدل رفتاري اهداي خون، بيان نمادين ارزشهاي مختلف عاطفي ، مذهبي و عرفي جامعه است. سپس  کوشيده شده با ديدي همه جانبه ، سير تکويني ، تحولي وتکاملي، نماد گرايي، استعاره و پارادوكسها  در معماري فضاهاي مردمي اهدا  تکوين و ترسيم گردد ،در اين  فصل سازمان انتقال خون،  به عنوان يك پديده معماري در سه سطح متفاوت فردي ، گروهي و محيطي بررسي مي شود و بانک خون به عنوان يک نهاد اجتماعي و مشارکت مردمي فعال، مورد بررسي قرار ميگيرد.  در اينجا تاكيد بر كل سازماني است كه هر فرد از افراد انسان و در اينجا اهدا كننده خون ،  سيستمي پيچيده تلقي ميشود كه رفتارش تحت تاثير عواملي نظير شخصيت،  زمينه ادراكي، نگرش،  تحصيلات  و انگيزه‌ها و ارزشهاي او در جامعه قرار دارد. . چرا كه اگر طراحي بر اساس درك ويژگيهاي نهاد اجتماعي باشد،‌محيط ساخته شده در جهت تسهيل كاركرد آن نهاد عمل مي‌كند.

همچنین ببینید :

در فصل مطالعات تطبيقي ، به بررسي اهداي خون در ديگر كشورها ، در جهت عملكرد بنا و شناخت مخاطبين متفاوت پرداخته و  بعد از تجزيه و تحليل چند نمونه  از اين فضاها  ، كاركردهاي متفاوتشان مطرح مي‌شود.
در فصل پنجم به لزوم توجه به سازه و مصالح در سازمان انتقال خون ميپردازيم چرا كه بانك خون به عنوان يكي از پايگاه‌هاي كنترل و مديريت بحران نقشي بسيار قوي ايفا ميكند كه بايد در طراحي به گونه اي كارامد لحاظ شود.
در فصل ششم تاسيسات يك مركز انتقال نيز مورد بررسي و معرفي قرار ميكيرد و با نگاهي به اصول صحيح توليد براي دست يابي به عاليترين فضاي اهداي خون سالم ، برنامه فيزيكي پيشنهادي برا ي اين مركز ارائه ميگردد.
در اخر با نگاهي به بستر پروزه و دست مايه‌هاي مطالعات، به تدوين ايده‌هاي كلي طرح پرداخته و با هدف تصوير مناسب از ارزشهاي يك جامعه  و كمك به رشد ان ، طرح پيشنهادي تقديم خواهد شد.

مطالعات طراحی مرکز انتقال خون

فهرست مطالب :
سه فصل اول منابع پاورقی دارد. فصل چهارم نشریه های سازمان برنامه و بودجه و نویفرت
کلیات
بيان مسئله 8
لزوم نگرش 8
هدف اصلي طرح 9
روش تحقیق 10
پيشگفتار 11
فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه
بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
1-1-تعريف خون13
1-2-تركيبات خون13
1-2-1- فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون14
1-3-انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن
1-3-1-پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان 16
1-3-2-كشف جريان خون17
1-3-3-پيدايش سرنگ 17
1-3-4-شروع انتقال خون 18
1-3-5-كشف ضد انعقاد = تولد بانكهاي خون 19
1-3-6-انتقال خون در ايران20
1-3-7-سالنماي انتقال خون20
بخش دوم : شناخت جايگاه خون در طب سنتي
2-1-تعريف سنت 23
2-2-طب سنتي ايراني23
2-3-اصول طب سنتي24
2-4-عناصر چهارگانه24
2-4-1-خاك26
2-4-2-آب26
2-4-3-هوا  27
2-4-4-آتش 27
2-5-خون در سنت و ادبيات 28
2-6-حجامت 29
2-6-1-حجامت و تاريخچه آن 29
2-6-2-انواع حجامت 29
2-6-3-جايگاه حجامت در دنياي اسلام 30
2-6-4-جايگاه حجامت در دنياي امروز 30
2-6-5-فعاليتهاي موسسه تحقيقات حجامت ايران 31
2-6-6-مقايسه حجامت با اهداي خون 31
2-7-فصد خون = اهداي خون 32
بخش سوم : معرفي بيماري هاي درگير با اهدا و انتقال خون
3-1-شناخت بيماريهاي پر خطر در  اهداي خون
3-1-1-دوره پنجره  و ضرورت آن ازديدگاه طراحي 33
3-1-2-سانحه ايدز33
3-1-3-روشهاي تشخيص بيماري ايدز34
3-1-4-راههاي انتقال ويروس36
3-1-5-بيماري ايدز در جهان 37
3-1-6-بيماري ايدز در ايران 38
3-1-7-درمان و واكسن ايدز 39
3-1-8-دعوتي براي پيشگيري40
3-2-شناخت بيماريهاي قابل درمان با اهدا و انتقال خون40
3-2-1-تالاسمي40
3-2-1-1-معرفي بيماري و انواع آن40
3-2-1-2-درمان تالاسمي و لزوم اهدا خون40
3-2-2-هموفيلي 42
3-2-2-1-معرفي بيماري و انواع آن 42
3-2-2-2-درمان هموفيلي و لزومِ اهدايخون 42
بخش چهارم : روشهاي اهداي خون
4-1-اهداي خون كامل43
4-2-اهداي آفرزيس44
4-2-1-آفرزيس چيست؟44
4-2-2-اصول اهداي آفرزيس44
4-2-3-انواع آفرزيس44
4-1-1-مراحل آفرزيس 45
بخش پنجم :فضاهاي آزمايشگاهي و اهداي خون
5-1-انواع آزمايشگاه46
5-2-1-سيرکولاسيون بيمار
5-2-2-سيرکولاسيون نمونه 48
5-2-3-سير كولاسيون كادر52
5-2-4-روابط عملكردي53
5-3-عملكردهاي اصلي ازمايشگا ه پزشكي    43
5-3-1-معرفي رشته هاي اصلي آزمايشگاه پزشكي53
5-3-2-تقسيم بندي فضايي آزمايشگاههاي پزشكي 55
5-4-آزمايشگاه هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون56
5-4-1-بررسي عملكردي ازمايشگاه هماتوژي وبانك خون56
5-4-2-فضاهاي مورد نياز آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون56
5-4-2-1-فضاهاي قسمت هماتولوژي(خون شناسي)57
5-4-3-چهارچوب استاندارد ، براي روشهاي آزمايشگاهي57
5-4-2-2-فضاهاي قسمت بانك خون( انتقال خون) 59
فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)
بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر
3-1 موقعیت جغرافیایی 60
3-2 موقعیت نسبی 62
3-3 -تاریخچه شهر اسلامشهر 62
3-4-اسلامشهر در تقسیمات کشوری 63
3-5  ویژگی های طبیعی
3-5-1- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر  65
3-5-2  اقلیم 66
3-5-3 منابع آب 67
3-5-4 خاک شناسی 67
3-6 بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر 68
3-6-1 -جمعیت شهر اسلامشهر
3-6-2- ساختمان سنی و جنسی جمعیت  68
3-6-3  بعد خانوار 70
3-6-4  تراکم خانوار در واحد مسکونی 70
3-6-5 سواد و آموزش  71
3-6-6 مهاجرت  71
3-7 وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر
3-7-1 اشتغال  72
3-8 -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر
3-8-1 -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر  75
3-8-2 -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری76
فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
بررسي و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند
موقعيت و معرفي پروژه 79
تاثير فرم  بر جذب مخاطب 80
موقعيت و معرفي پروژه 79
عملكردهاي بنا 88
بخش پنجم :
معرفي و شناخت سازمان انتقال خون تبریز 89
مطالعات وضع موجود 89
بررسي عملكردي فضاها90
بخش اول :
تاسيسات كنترل‌دما، تعويض هوا و تهويه مطبوع93
لزوم توجه به تاسيسات بهداشتي بانك خون 93
رطوبت نسبي هوا و تاثير ان 94
تصفيه هوا94
فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)
بخش اول :
كيفيت مطلوب فضايي با توجه به اصول صحيح توليد
1-1-    اهداف و مقررات97
1-2-    غربالگري اهداكننده 97
1-2-1-    مفهوم غربالگري اهدا کننده
1-2-2-    اهداف غربالگري¬ 98
1-2-3-    پيامدهاي غربالگري 99
1-2-4-    عملكردهاي فضاهاي جمع آوري خون‏ 99
1-3-    كيفيت فضاهاي توليد فرآورده ومواد مورد استفاده 101
1-3-1-    استانداردها و ملاحظات كلي فضا 101
1-3-2-    كيفيت فضايي بخشهاي ذخيره سازي، نگهداري خون 102
1-3-3-    ‏ كيفيت فضايي بخش‌هاي آزمايشگاهي 103
1-3-4-    نظم  فضايي در جهت كنترل الودگي 103
1-3-5-    ترابري و پاركينگ103
1-3-6-    مواد و وسايل104
1-3-7-    فضاي توزيع فرآورده ها 105
2-    بخش دوم :  105
3-    معرفي فضاهاي مركز ملي اهدا و انتقال خون 105
4-    تقسيم بندي فضاهاي تشكيل دهنده 105
فضاهاي تشكيل دهنده فني106
الف )  فضاهاي عمومي106
1-    فضاهاي اهداكنندگان خون كامل و افرزیش 106
1-    ازمايشگاه تشخيص طبي و خون شناسي 108
ب )  فضاهاي تشخيصي و توليد 109
بخش فراورده‌ها 109
2-    كنترل كيفي110
فضاهاي تشكيل دهنده  غير فني
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
1-    اداري كادر و پرسنل112
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
2-    اداري توليد فراورده‌ها و كنترل كيفي113
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
3-    نظارت فني و مالي114
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
4-    روابط عمومي اهداكنندگان114
ب ) فضاهاي اجتماعي
1-    امفي تاتر116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
1-    كتابخانه116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
2-    بخش اموزش118
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
3-    بخش پژوهش 119
فصل پنجم: 
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی
مباني طراحي و ايده پروژه
1-1-    تدوين مباني طراحي پروژه121
1-2-تدوين ايده كلي طراحي 123
ایده و مبانی نظری طراح126
عوامل موثر در طراحی126
فصل ششم: دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت
موقعیت سایت 127
عکسهای سایت پلان 128
اتووود های اولیه129
فصل هفتم: طراحی

 

مطالعات طراحی مرکز انتقال خون ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه طرح نهایی داراست و در 132 صفحه با فرمت word اماده شده  که جزییات و توضیحات مختصری از آن در مطلب ذکر شد.  با کلیک روی  دکمه سبز رنگ خرید زیر  میتوانید این محصول را پس از طی مراحل خرید بلافاصله دریافت نمایید  . 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

کاملترین مطالعات طراحی بیمارستان ( 160 صفحه word )

این مطلب ارائه کاملترین مطالعات طراحی بیمارستان  در 160 صفحه با فرمت word میباشد . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 11 = 18