خانه / پایان نامه و رساله / رساله و مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی (95 صفحه WORD)


رساله و مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی (95 صفحه WORD)

رساله و مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با فرمت WORD  و در 95 صفحه جهت ارائه طرح نهایی و پایان نامه معماری است و کلیه مدارک و موارد یک مطالعات کامل را دارد . با ما همراه باشید

 

با گسترش شهرنشینی ، شهرها بالاترین نیاز را برای وجود امکانات و خدمات رفاهی و وجود مراکز گسترده و متنوع می طلبند . وجود مجتمع تجاری و مراکز خرید در سطح شهرها روز به روز در حال افزایش است  از این رو با توجه به اهمیت موضوع ، این مورد در طرح های معماری و پایان نامه معماری دیده شده که موضوع مورد نظر طراحی مرکز تجاری تفریحی است ، بر همین اساس امروز  مطالعاتی کامل با موضوع طراحی مجتمع تجاری تفریحی برای شما عزیزان قرار دادیم  .در مطالب پیشین آوای معماری نیز مقالات و مطالعات کاملی را بر این اساس قرار دادیم که لینک ان در ادامه خدمتتان ارائه خواهد شد

ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ، ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ از وﻗﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻪ ﺧﺮﻳﺪ روزﻣﺮه ، ﭼﻪ ﻟﻮازم ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ ذوﻗﻲ ) ﭘﻮﺷﺎك ، ﺳﺎﻋﺖ و (…زﻧﺪﮔﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺎﺷﺪ ، زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ و …و ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻜﻨﻮلوژی ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ ،ﺑﻲ و ﻗﻔﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺧﺪﻣﺎت  ﺑﺮاي ﮔﺬران ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ از رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ، ﭘﻴﺶ رو دارد اﻣﺮي ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﺮِ زﻳﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع ﻛﺮدن ﺧﺮﻳﺪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اي ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزارﭼﻪ و ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاران ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻣﺎن ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه دارد .ل ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻤﺎري آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﻃﺮاﺣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﺻﻮﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ اي درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻲ را در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎري ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﺎﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻳﻢ ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮاي آن اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص آن ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ، آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي
دوﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد .از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺎزار ﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺧﻮد ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و آداب و ﺳﻨﻦ ﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ ، ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ اﻣﺮوزي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﻗﺪرت در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺒﺎدل آداب و رﺳﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻛﻮر ، ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ

مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی

بیان مسئله

ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﻮآوري ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ روش ﻫﺎ و اﻳﺪه ﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﻌﻤﺎري اﺻﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري اﻳﺮاﻧﻲ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻲ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﻮري ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻓﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از – ﻓﺮ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻫﻮﻳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
– در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزار ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ، ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻈﺎﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺗﺮﻳﺎ ، رﺳﺘﻮران ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

همچنین ببینید :

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
فصل اول :كليات پژوهش                                                                            
مقدمه……………………1
بيان مسئله………………………………………..2
اهداف پژوهش………………………..3
فرضيه ها يا پرسش ها………………………………………..3
تعاريف……………………………….3
فضا در معماري…………………………………………………………………………………………………………………..6
فضاهاي عمومي………………………………………………………………………………………………………….6
تعريف فضاهاي عمومي……………………………………………………………………………………………7
درك فضاهاي عمومي……………………………………………………………………………………………8
فضاهاي عمومي ديروز و امروز ايران………………………………………………………………………..8
تفاوت  نحوه حضور مردم در فضاهاي عمومي با اتومبيل يا بصورت پياده…………………………………………………………………………………………11
پلازا :به عنوان يك فضاي عمومي……………………………………………………………………………..12
تعاريف و مفاهيم موجود در بازار هاي سنتي………………………………………………………………………14
تعريف واژه بازار…………………………………………………………………………………………………….14
عناصر موجود در بازار……………………………………………………………………………………………..14
ساختار هاي بازار هاي سنتي…………………………………………………………………………………….20
ساختار هاي كالبدي بازارهاي شهري ايران………………………………………………………..20
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي بازارها……………………………………………………………..20
ساختارهاي اقتصادي بازارها……………………………………………………………………………22
عوامل موثر در نحوه استقرار فعاليت ها در بازار……………………………………………………………23
ويژگي هاي بازارهاي شهري ايران…………………………………………………………………………….24
فضاهاي پر و خالي………………………………………………………………………………………….24
فضاهاي پياده…………………………………………………………………………………………………25
نور در بازار …………………………………………………………………………………………………..25
وحدت در كثرت…………………………………………………………………………………………..26
نظام داد و ستد بازار و ارتباط آن با معماري و شهرسازي……………………………………………….27
بررسي يك نمونه موفق از بازارهاي سنتي…………………………………………………………………..31
بررسي بازار اصفهان ………………………………………………………………………………………32
بررسي انواع بازارها در معماري ايران………………………………………………………………………..32
 بازارهاي ادواري…………………………………………………………………………………………..35
بازارهاي روستايي………………………………………………………………………………………….35
بازارگاه ها……………………………………………………………………………………………………35
بازارهاي شهري…………………………………………………………………………………………….36
–  بازارچه ها…………………………………………………………………………………………………..37
بازارچه هاي بين راهي……………………………………………………………………………………37
سير تحول فضاهاي تجاري از نگاه تاريخ معماري در غرب…………………………………………..37
 فضاهاي تجاري اوليه………………………………………………………………………………….38
ضاهاي تجاري يونان باستان……………………………………………………………………….38
فضاهاي تجاري روم باستان………………………………………………………………………….39
فضاهاي تجاري در قرون وسطي…………………………………………………………………….39
انقلاب صنعتي و تاثير آن بر شكل گيري………………………………………………………..40
فضاهاي تجاري تا قرن بيستم  نيمه دوم قرن بيستم ………………………………………43
بررسي مراكز خريد و انواع آن…………….44
مراكز تجاري در حومه شهر………………………………………………………………………..45
مراكز متوسط يا مراكز شبيه به يك جامعه كوچك …………………………………………45
مراكز ناحيه اي…………………………………………………………………………………………46
پروژه هاي مراكز شلوغ شهر……………………………………………………………………….46
مقايسه بازارها با  shopping malls ( گردش بازار ها )………………………………………47
 بررسي نمونه هاي مشابه…………………………………………………………………………………….48 
 مركز خريد ميدان……………………………………………………………………………………48
مركز همايش وخريد غرب………………………………………………………………………..50
سلفريجز در بيرمنگام………………………………………………………………………………..53
 مركز سيتي سنتراصفهان……………………………………………………………….55
فصل سوم : متدولوژي و شيوه مطالعاتي
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….58
شيوه تحقيق………………………………………………………………………………………………………….58
نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………59
ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..59
مطالعات شهر اصفهان……………………………………………………………………………………………60
ويژگي هاي تاريخي……………………………………………………………………………………….60
ويژگيهاي اقتصادي………………………………………………………………………………………….61
ويژگيهاي اجتماعي……………………………………………………………………………………………61
خصوصيات فرهنگي………………………………………………………………………………….61
خصوصيات جمعيتي……………………………………………………………………………………62
ويژگيهاي جغرافيايي اصفهان .………………………………….……………………………62
– موقعيت و وسعت……………………………………………………………………………………….62
مشخصات اقليمي………………………………………………………………………………………63
بارندگي و ريزش هاي جوي………………………………………………………………………….64
دماي هوا…………………………………………………………………………………………………..65
رطوبت نسبي هوا………………………………………………………………………………………..66
وضعيت بادها…………………………………………………………………………………………….67
زمين شناسي و توپوگرافي………………………………………………………………………………..67
6-3- معرفي و تحليل سايت……………………………………………………………………………………………..68
معرفي سايت…………………………………………………………………………………………………68
دسترسي هاي موثر سايت………………………………………………………………………………..68
پتانسيل هاي سايت…………………………………………………………………………………………68
محدوديت ها………………………………………………………………………………………………..69
فصل چهارم : نتايج پژوهش و ارائه استانداردها 
نتايج حاصل از بررسي بازارهاي سنتي…………………………………………………………………….71
نتايج حاصل از سير تحول فضاهاي تجاري در معماري غرب………………………………………72
نتايج حاصل از بررسي مراكز خريد و فضاهاي تجاري………………………………………………73
مشخصه ها و ويژگي هاي مراكز خريد …………………………………………………………73
ضوابط و معيارهاي شهرسازي وساختماني………………………………………………………………83
فصل پنجم :معرفي ايده و ارائه طرح 
بيان روند طراحي و ايده طرح…………………………………………………………………………………89
ارائه طرح……………………………………………………………………………………………………
فهرست منابع  ……………………………………..

مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه طرح نهایی داراست و  در 170 صفحه با فرمت word  تنظیم شده که جزییات و توضیحات مختصری از آن در مطلب ذکر شد.  با کلیک روی  دکمه سبز رنگ خرید زیر  میتوانید این محصول را پس از طی مراحل خرید بلافاصله دریافت نمایید  .

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

کاملترین مطالعات طراحی بیمارستان ( 160 صفحه word )

این مطلب ارائه کاملترین مطالعات طراحی بیمارستان  در 160 صفحه با فرمت word میباشد . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 18 = 19